ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

RUNWAYONLINE.CZ

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud se jako fyzická osoba účastníte našich soutěží nebo jiných akcí nebo odebíráte jiné služby nebo pokud s námi přímo či nepřímo spolupracujete. Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech včetně informace o tom, že můžete kdykoliv odmítnout zasílání nabídek.

Kdo jsme a co děláme

Jsme magazín Runwayonline.cz, který vydává lifestylový obsah s tématy – aktuality, zpravodajství, krása, móda, cestování, gurmet, zdravý životní styl, byznys, společnost, kultura. Pořádáme soutěže a další akce, které zpravidla souvisí s tematikou našeho magazínu (Akce) a provozujeme internetové stránky, mobilní aplikace a profily na sociálních sítích, které zpravidla souvisí s tematikou magazínu nebo Akcí. Pokud se registrujete nebo účastníte na Akci nebo pokud používáte naše webové stránky, mobilní aplikace nebo profily na sociálních sítích, stáváte se naším zákazníkem a my (někdy spolu s partnery) Vám poskytujeme určitá plnění. Podmínky naší spolupráce s Vámi se řídí aktuálními Obchodními podmínkami Runwayonline.cz, dostupnými z webové stránky www.runwayonline.cz (Obchodní podmínky) a pokud existují, pak i podrobnějšími podmínkami pro danou soutěž nebo jinou Akci (Podmínky Akce) nebo pro danou webovou stránku či mobilní aplikaci. Vždy si prosím přečtěte tyto dokumenty, ať víte, jaké jsou celkové podmínky naší spolupráce (Obchodní podmínky a Podmínky Akce označujeme společně jako Podmínky). Pokud Podmínky neurčí jinak, jsou naše služby určené jen pro osoby starší 18 let a mladší osoby je nesmí využívat bez souhlasu zákonného zástupce. V takových případech musí zástupce potvrdit i souhlas se zpracováním údajů, pokud je vyžadován (to se týká vyžádaných exkluzivních nabídek a citlivých údajů).

Kdo s Vašimi údaji pracuje

Správcem údajů je Runwayonline.cz a dále každý, kdo je v Podmínkách Akce označen jako partner Akce (Partner). Každého správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla. Runwayonline.cz můžete navíc kontaktovat e-mailem na redakce@runwayonline.cz a Partnera případně e-mailem uvedeným v Podmínkách Akce. Správci mohou k práci s údaji používat další osoby, jak o tom píšeme níže. Každý Partner má zpravidla vlastní zásady ochrany soukromí, kterými se také může řídit zpracování Vašich údajů ze strany Partnera.

Proč s údaji pracujeme, o jaké osobní údaje se jedná a co nás k tomu opravňuje?

(1) Dodání newsletteru
Údaje, které jste nám předali při objednávce newsletteru, použijeme, abychom vám zaslali newslletter v elektronické podobě a případně dodali dárek nebo další související plnění a případně poskytli další služby podle Podmínek. Takové užití je plněním smlouvy.

(2) Účast na soutěži nebo další Akci a její vyhodnocení
My a každý případný Partner použijeme Vaše údaje k tomu, abychom mohli splnit své povinnosti podle Podmínek Akce. U soutěží zejména proto, abychom mohli z poskytnutých údajů vyhodnotit, zda máte podle Podmínek Akce nárok na nějakou výhru a pokud ano, abychom Vám takovou výhru nebo jiné plnění mohli my nebo Partner poskytnout. K tomu můžeme my a případně i Partner použít Vaše údaje, které jste nám předali při přihlášení na Akci nebo které nám předáte během Akce, a údaje o Vaší účasti a případně výhře v Akci. Takové užití je plněním smlouvy.

Pokud jste ve formuláři uvedli i údaje o zdravotním stavu (například o problémech s pletí) a dali jste nám souhlas k jejich zpracování, použijeme i tyto údaje.

(3) Užití výstupů z Akce
Pokud jste se podle Podmínek Akce zavázali, že jako účastník Akce nebo jako výherce Akce budete pro Runwayonline.cz nebo pro Partnera účinkovat ve fotoreportáži, videoreportáži nebo jiným způsobem nebo že vytvoříte nějaké autorské dílo, a že Runwayonline.cz nebo Partner může udělit k takovému výstupu licenci dalším osobám, pak s Vašimi údaji budeme my a případně i další držitel licence pracovat při plnění tohoto Vašeho závazku. K tomu můžeme my a případně Partner nebo jiný držitel licence použít v dohodnutém rozsahu Vaše údaje, které jste nám předali při přihlášení na Akci nebo které nám předáte během Akce a údaje o Vaší účasti a výsledku v Akci. Takové užití je plněním smlouvy a zároveň naším oprávněným zájmem.

(4) Vydávání a archivace článků
Pokud jste nám poskytli informace, fotky či jiné příspěvky a podklady pro článek nebo jste nám umožnili si takové podklady pořídit, použijeme je v souladu s Obchodními podmínkami a naší případnou dohodou k takovému užití. Zejména je použijeme v článku nebo jiném příspěvku, a to i opakovaně, na našich webových stránkách a profilech sociálních sítí či jiným obdobným způsobem. Takové užití je plněním smlouvy a zároveň naším oprávněným zájmem. Ve výjimečných případech Vás požádáme o souhlas s použitím osobních údajů.

(5) Další plnění povinností podle Podmínek
Podmínky mohou obsahovat i další vzájemné povinnosti nás, Vás nebo Partnerů. Pokud je to k jejich splnění potřeba, budeme my i Partneři pracovat s osobními údaji, které jste nám při objednávce nebo použití našich služeb předali nebo s údaji o Vašem užívání služby. Například pokud jsme se v Podmínkách zavázali, že Vás budeme informovat o novinkách souvisejících s používanou službou, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, abychom Vám mohli novinky posílat. Dále například pokud jsme v Podmínkách slíbili, že Vám budeme zasílat do mobilní aplikace nabídky podle Vaší polohy, budeme k tomuto účelu pracovat s Vaší polohou. Taková užití jsou plněním smlouvy a zároveň naším oprávněným zájmem. Zasílání novinek můžete kdykoliv odmítnout, jak je popsáno níže.

(6) Zasílání vyžádaných nabídek s Vaším souhlasem
Pokud chcete dostávat i další zajímavé a exkluzivní nabídky, můžete nám a případným Partnerům udělit souhlas k takovému užití Vašich osobních údajů. Pak Vám můžeme posílat i nabídky na další Akce a služby a nabídky od různých dalších obchodních partnerů – to by bez Vašeho souhlasu nešlo a Vy svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat poštou, e-mailem nebo odkazem v emailu s nabídkou. Abychom zajistili, že pro Vás nabídky budou zajímavé, můžeme k tomu použít údaje, které jste nám předali při objednávce nebo používání našich služeb a případně další informace o Vašem používání našich služeb. To samé platí i pro případné Partnery, jejichž nabídky si vyžádáte. Zasílání nabídek můžete kdykoliv odmítnout, jak je popsáno níže.

(7) Zasílání nabídek na naše podobné služby
I když jsme se Vám k tomu nezavázali v Podmínkách, ani jste nám k tomu nedali zvláštní souhlas, můžeme Vám posílat poštou nebo e-mailem zprávy, která se týkají služeb nebo výrobků podobných těm, které jste si u nás objednali. K zasílání nabídek použijeme Vaše kontaktní informace, které máme z objednávky, a pokud používáte další služby, pak můžeme použít i tyto informace, abychom vždy věděli, že Vám posíláme jen nabídky na služby podobné těm, které jste si objednali. Zasílání nabídek je naším oprávněným zájmem. Zasílání nabídek můžete kdykoliv odmítnout, jak je popsáno níže. Pokud se účastníte Akce, kterou pořádáme s Partnerem či Partnery, pak Vám stejným způsobem může zprávy posílat i každý z Partnerů, a to vždy ve vztahu ke konkrétní Akci. Partner pak pracuje s údaji předanými v rámci Akce a s údaji o Vaší účasti na Akci. E-maily s nabídkami a novinkami podle bodů (4) – (6) jsou obchodním sdělením podle zvláštního zákona. Runwayonline.cz a případní Partneři Vám je mohou posílat, protože jste jejich zákazníkem nebo protože jste s tím souhlasili.

(8) Propagace našich služeb
Naše služby můžeme my i případní Partneři propagovat například tak, že zveřejníme fotku z Akce přístupné veřejnosti, na které můžete být vidět. K tomu použijeme jen Vaši fotografii nebo videozáznam bez dalších informací o Vás, což zpravidla ani není osobní údaj. Pokud by se o osobní údaj jednalo, je takové užití oprávněným zájmem nás i našich případných Partnerů.

(9) Zlepšování našich služeb
Můžeme vyhodnocovat úspěšnost našich služeb a Akcí například tím, že sledujeme, zda se k nám vrátíte. K tomu můžeme použít údaje o Vašem používání našich služeb. Můžeme pro Vás udělat naše služby pohodlnější tím, že při objednávce nové služby využijeme Vaše údaje z předchozích objednávek. Takové užití je oprávněným zájmem nás i našich případných Partnerů.

(10) Ochrana našich práv a našeho majetku, případně práv a majetku Partnerů
Vaše kontaktní údaje a údaje o Vašem používání našich služeb můžeme použít v případě sporu ohledně nároků z Akce nebo Předplatného nebo k jiné ochraně našich nároků nebo nároků Partnera. Takové užití je naším oprávněným zájmem.

(11) Plnění právních povinností nás nebo našich Partnerů
My i případný Partner můžeme Vaše osobní údaje použít k plnění našich právních povinností. Například pokud odmítnete zpracování údajů k zasílání obchodních sdělení, budeme s touto informací a Vašimi kontaktními údaji pracovat tak, abychom Vám již žádná takto odmítnutá obchodní sdělení neposlali. Pokud uplatníte práva podle předpisů na ochranu osobních údajů nebo jiná práva, budeme s Vašimi údaji pracovat v rozsahu nutném pro splnění našich povinností. Plnění právní povinnosti je zákonným důvodem pro užití osobních údajů.

(12) Užití citlivých údajů k vyhodnocení Akce nebo poskytnutí plnění na základě Vašeho souhlasu ¨

Runwayonline.cz zpravidla nepracuje s žádnými citlivými údaji (to jsou například údaje o zdraví, politických názorech nebo náboženském přesvědčení). Jedinou výjimkou mohou být informace o zdravotním stavu. Například u různých Akcí zaměřených na kosmetiku se Vás my nebo další osoby spolupracující na Akci můžeme ptát na stav Vaší pleti nebo na alergie. Děláme to jen v případě, že informace jsou potřebné k vyhodnocení Akce nebo k plnění podle Podmínek Akce. V takových případech Vás požádáme o souhlas se zpracováním těchto citlivých údajů. Souhlas je vždy dobrovolný a můžete ho kdykoliv odmítnout. Může se ale stát, že bez souhlasu nebude možné Vám poskytnout plnění podle Podmínek Akce.

(13) Spolupráce s obchodními partnery
Pokud jste naším obchodním partnerem nebo jeho zaměstnancem či spolupracovníkem, pracujeme s Vašimi kontaktními údaji a s údaji o naší spolupráci s partnerem k realizaci a rozvíjení naší spolupráce. Takové užití je plněním smlouvy a zároveň naším oprávněným zájmem.

 

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

S Vašimi údaji pracujeme jen po dobu, kdy trvá vymezený účel. To znamená:
U bodů (1), (2), (5) a (12), což je v zásadě dodání našich vzájemných plnění, po dobu trvání Akce a do vypořádání nároků z Akce, u bodu (12) navíc jen dokud platí Váš souhlas.
U bodu (3) a (4), tedy využití výstupů z Akce a podkladů k článkům, po dobu trvání našeho oprávnění.
U zasílání zpráv podle bodů (5) – (7) dokud to neodmítnete.
U bodů (8) – (11) po dobu 10 let od skončení Akce, ledaže nám právní předpis ukládá delší dobu.
U bodu (13) po dobu 5 let od okamžiku, kdy se dozvíme o skončení naší spolupráce nebo Vašeho vztahu k našemu obchodnímu partnerovi.

Komu můžeme Vaše údaje předat?

Vaše údaje můžeme předat příslušným Partnerům v souladu s účelem a rozsahem zpracování, a dále zpracovatelům, kteří nám poskytují marketingové, IT a další podpůrné služby. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise. Vaše údaje můžeme předat i veřejným orgánům, pokud je to nutné ke splnění naší povinnosti nebo ochraně našich práv.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu nebo výmaz (Vaše osobní údaje vymažeme pokud (I.) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II.) jejich zpracování je protiprávní, (III.) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV.) nám to ukládá zákonná povinnost.), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů (to znamená, že Vám ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu vydáme Vaše údaje se kterými pracujeme s Vaším souhlasem nebo k plnění smlouvy s Vámi). Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na redakce@runwayonline.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom my nebo naši Partneři Vaše údaje používali k zasílání nabídek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém e-mailu s nabídkami, případně nám nebo Partnerovi můžete námitku poslat e-mailem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám zasílat nabídky. Pokud odmítnete zasílání jen některých nabídek, přestaneme zasílat nabídky jen v odmítnutém rozsahu. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

 

Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte naše webové stránky, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, který je určen pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče.

Runwayonline.cz nepoužívá žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikovala jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadila identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory používáme k následujícím účelům:

 • –  Zlepšení fungování našich webových stránek: Cookies nám umožní poznat nastavení,

  které bylo na daném počítači a prohlížení zvolena a umožňují nám zjistit, co uživatele

  daného počítače zajímalo.

 • –  Zobrazení relevantní reklamy: Podle zjištěných informací můžeme my a případně třetí

  strany zobrazovat návštěvníkům našich stránek reklamu, která pro ně může být užitečná.

  Používání cookies máte pod kontrolou: Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na Vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies.
  Pokud máte ukládání cookies povolené a navštívíte naše stránky, souhlasíte tím s používáním cookies.

  Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte i s těmito podmínkami: